Extra ALV 2022

20:00

9 juni 2022

AANKONDIGING EXTRA ALV

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Clubark, Maurik.
Zie onderstaande agenda. De aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement kon niet
worden behandeld op 16 mei 2022.
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) regelt de kwaliteit en het toezicht bij stichtingen,
verenigingen en coöperaties. De WBTR is een algemene wet die onderdeel wordt van het Burgerlijk
Wetboek. De wet is voor het grootste gedeelte op 1 juli 2021 in werking getreden. Doel is onder meer om
tegenstrijdige belangen van leden van besturen en toezichthoudende organen te voorkomen en
aansprakelijkheid van de leden te regelen. Wij stellen voor om onze statuten en het huishoudelijk
reglement hierop aan te passen. Bij de voorgestelde statuten zijn ook qua redactie geactualiseerd en
overbodige bepalingen zijn verwijderd.
De statuten kunnen worden gewijzigd als tijdens de ALV tenminste 75% van het aantal stemgerechtigde
leden aan de vergadering deelneemt en 2/3 van de deelnemers zich hiervoor uitspreekt. In de algemene
ledenvergadering van 16 mei 2022 kon helaas niet worden voldaan aan het vergaderquorum voor dit
agendapunt. Binnen 4 weken moet er dan een nieuwe algemene ledenvergadering worden uitgeschreven
die alleen gaat over de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze vergadering gaat
hoe dan ook door. De bepaling van een minimumaantal leden geldt dan niet meer!
1. Opening.
2. Wijziging statuten (en huishoudelijk reglement): Vanaf 1 juli moeten alle verenigingen en
stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
3. Sluiting.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Watersport Vereniging Maurik
G. Bos
Voorzitter