Havenreglement

Passanten zijn van harte welkom in onze haven, maar er gelden regels waarvan we verwachten dat iedereen zich daar aan houdt; dit geldt ook voor vaste leden.

Hieronder het Havenreglement van WV Maurik waarin de meeste regels zijn opgenomen.

HAVENREGLEMENT

 • 1. VERENIGINGSHAVEN “MALDERICK”

  1.1    Onder de verenigingshaven “MALDERICK, waarop dit reglement van toepassing is wordt verstaan: de bij de W.V.M., in eigendom of beheer zijnde verenigingsvaartuig “DE ARK”, wateren en terreinen, inclusief de steigers, de bebouwing en andere constructies, verder aan te duiden als ‘de haven’.

  1.2    De vereniging is nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan door het in ongerede raken van steigers, palen, bolders of andere aan de vereniging toebehorende eigendommen. HR punt 14.

  1.3   Bij overtredingen van het havenreglement, die schade veroorzaken aan de haven en/of aan het milieu in de haven, wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging.

 •  

 • 2. TOEGANG TOT DE HAVEN

  2.1   De haven is vanaf de dijk bereikbaar via een hek, de steigers zijn vanaf de wal bereikbaar via een afsluitbaar hek. Het laatstgenoemde hek is met een sleutel te open. <nu met codeslot; code via ligplaatscommissie of havenmeester>

  2.2    De sleutel wordt uitgereikt door de ligplaatscommissie aan ieder lid met een boot in de haven na ondertekening van het sleuteluitgifteformulier. Dit formulier gaat naar de penningmeester, waarna facturering van het statiegeld plaatsvindt. Meerdere sleutels voor gezinsleden zijn tegen betaling van het statiegeld verkrijgbaar bij de ligplaatscommissie. <vervallen>

  2.3    Het is niet toegestaan de sleutel <= code> van de haven ter beschikking te stellen aan derden.

  2.4    Kijkers cq. kopers voor een in de haven te koop liggend vaartuig van een lid, mogen de haven slechts betreden in het bijzijn van het betreffende lid.

  2.5    Het uitlenen van het schip van een lid aan derden dient door het genoemde lid aan de    havenmeester of ligplaatscommissie te worden gemeld.

  2.6    De maximumsnelheid in de haven is 3 km/u. Het varen in de haven is slechts toegestaan voor het betrekken van de aangewezen ligplaats of het verlaten van de haven.

 • 3. LIGPLAATSEN

  3.1    Een ligplaats mag slechts worden ingenomen op aanwijzing van de ligplaatscommissie. Indien het belang van de vereniging dit vraagt kan de ligplaatscommissie dwingend een verandering van ligplaats opleggen.

  3.2    In het winterseizoen dienen de vaartuigen op aanwijzing van de ligplaatscommissie langszij van de steiger te worden afgemeerd. Het winterseizoen loopt in beginsel van de 2de zaterdag in november tot de 3de zaterdag in maart.

  3.3    Bij verkoop van het vaartuig van een lid dient dit schriftelijk gemeld te worden aan de secretaris. Het betreffende vaartuig dient onmiddellijk uit de haven te worden verwijderen. HR punt 11b

  3.4    Bij vervanging van een vaartuig dient vooraf overleg te worden gepleegd met de ligplaatscommissie. In dat geval dient een nieuw inschrijfformulier naar de secretaris te worden gezonden. Gehandeld wordt naar HR punt 10, 11 en 12.

  3.5    Passanten worden tegen betaling voor overnachting geaccepteerd. Ze dienen zich te houden aan het gestelde in de reglementen van de vereniging.

  3.6    Leden, die één nacht of langer geen gebruik van hun ligplaats maken, dienen dit d.m.v. een afwezigheidsbriefje kenbaar te maken. Het ingevulde afwezigheidsbriefje deponeren in het bakje boven aan de trap van “DE ARK”. Het bezetschuifje dient op groen te worden gezet.

  3.7    Niet-leden, passanten uitgezonderd, dienen zich op verzoek uit de haven te verwijderen.

  3.8    Vaartuigen dienen zorgvuldig en deugdelijk te zijn afgemeerd met daartoe geschikte landvasten en stootwillen zodanig dat het vaartuig met eventuele volgboot binnen de boxen blijft en vrij van de steigers, palen en andere vaartuigen. Uitstekende delen van een vaartuig mogen zich niet boven de loopsteiger bevinden.

  3.9    Indien na waarschuwing door de ligplaatscommissie, door het lid geen gehoor wordt gegeven aan bovenstaande, kan de ligplaatscommissie zelf het vaartuig deugdelijk afmeren. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van het lid.

  3.10 Het aanbrengen van extra bolders, stootkussens, enz. op of aan de steigers of palen is slechts toegestaan na overleg met de technische commissie. Het aanbrengen van kleedjes of andere vochtvasthoudende materialen is niet toegestaan.

  3.11  Bij storm, hoog water, ijs en andere moeilijke omstandigheden dient het lid zelf extra toezicht te houden op zijn vaartuig en eventuele andere eigendommen. Zie voor hoogwater punt 8.10 van het havenreglement.

 • 4. VERBLIJF OP DE HAVEN

  4.1    Bij verblijf op vaartuigen en/of steigers dient overlast aan derden te worden voorkomen.

  4.2    Honden dienen op de steigers aangelijnd te zijn. Het uitlaten van honden dient zodanig te geschieden, dat havengebruikers geen overlast van uitwerpselen zullen ondervinden.

  4.3    Het is toegestaan te vissen vanaf de wal, steigers of eigen schepen, mits dit geen hinder oplevert voor medegebruikers. In ieder geval is vissen niet toegestaan op daartoe gemarkeerde plaatsen (verenigingsschip).

  4.4    Hardlopen op steigers is niet toegestaan.

  4.5    Elk lid is verplicht het hek bij de dijk te sluiten. Het hek op de A-steiger dient bij duisternis gesloten te worden.

 • 5. GEBRUIK VOORZIENINGEN

  5.1.1 De stroomaansluitingen van 4 en 6 ampère (800 en 1200 watt) zijn uitsluitend voor gebruik voor kleine werkzaamheden aan boord, zoals bijv. boren, stofzuigen, acculaden, enz..

  5.1.2 De snoeren dienen bij het verlaten van de haven te worden losgekoppeld en opgeborgen.

  5.1.3 Het gebruik van deze aansluitingen voor verwarming en/of koelkasten is nimmer toegestaan.

  5.2    Per steiger kan een beperkt aantal 16 ampère aansluitingen met verbruiksmeter worden geïnstalleerd. Leden die een dergelijke permanente aansluiting wensen, moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de technische commissie. De aansluiting is op naam gesteld.

  5.2.1 De snoeren dienen conform de richtlijnen van de technische commissie te worden aangebracht.

  5.3    Wateraansluitingen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het innemen van drinkwater aan boord. Het is niet toegestaan deze aansluitingen te gebruiken voor andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld het wassen van vaartuigen.

 •  

 • 6. MILIEU

  6.1    Het is niet toegestaan afval overboord te werpen of achter te laten op de haven.          <uitsluitende huishoudelijk afval kan worden gedoneerd in de container bij de loopbrug>

  6.2    Het is niet toegestaan olie en/of oliehoudend bilgewater en/of chemicaliën op de haven te lozen. Bij opzettelijke lozingen wordt door het bestuur altijd aangifte gedaan bij de politie en worden verdere reglementaire maatregelen genomen. Zie ook punt 1.3 van het havenreglement.

  6.3    Chemische toiletten en vuilwatertanks mogen niet in de haven worden geloosd.

  6.4    Toiletten met directe afvoer op het buitenwater mogen niet in de haven worden gebruikt, men dient dan gebruikt te maken van de toiletten in “DE ARK”.

  6.5    Het is niet toegestaan in de douches en toiletten (natte ruimte) op “DE ARK”  chemische middelen te gebruiken of te storten.

  6.6    De leden moeten ervan doordrongen zijn dat de haven door zijn vorm en ligging gevoelig is voor vervuiling.

 • 7. WERKZAAMHEDEN AAN VAARTUIGEN

  7.1    Lassen en slijpen aan vaartuigen is niet toegestaan.

  7.2    Verfkrabben, schuren en verven is slechts toegestaan na overleg met de ligplaatscommissie omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen om overlast en milieubelasting te voorkomen.

 • 8. VAARTUIGEN EN TRAILERS OP HET HAVENTERREIN

  8.1    Een ligplaats op de wal is bestemd voor één vaartuig.

  8.2    Het gebruik van de helling is alleen toegestaan voor de leden.

  8.3    De eigenaar van het vaartuig moet kunnen aantonen dat het vaartuig WA verzekerd is. HR punt 16

  8.4    Optuigen van het vaartuig kan aan de optuigsteiger. Vanaf de optuigsteiger mag men de haven uitzeilen.

  8.5    Na gebruik van de helling dient de betreffende trailer weer op zijn plaats te worden           teruggezet.

  8.6    De auto moet na gebruik van de helling op het parkeerterrein worden gezet.

  8.7    Na het varen mogen de vaartuigen niet in het water blijven liggen, ook niet voor één nacht. Pauzeren mag aan een vrije plek in de haven.

  8.8    De walplaatsen zijn genummerd. Het plaatsnummer moet corresponderen met het nummer op het vaartuig en/of de trailer. Het nummer, verkrijgbaar bij de ligplaatscommissie, dient duidelijk zichtbaar aan bakboord op het vaartuig en/of de trailer te worden aangebracht.

  8.9    Het seizoen voor vaartuigen en trailers op de wal loopt in beginsel van de 3de zaterdag in maart tot de 2de zaterdag in november. Buiten deze periode mogen er geen boten of trailers meer op het haventerrein aanwezig zijn.

  8.10  Vaartuigen op de wal dienen ingeval van hoog water, 5.80 meter boven.N.A.P., in voldoende mate te worden bevestigd tegen wegdrijven. Zie teletekst pagina 720, blz. 2, stand Amerongen boven. De stuw moet dan geopend zijn, zie blz. 9 en 10.

  8.11  Het gebruik van de helling dient op verantwoorde wijze (Arbowet) te geschieden. Gebruik is altijd voor eigen risico.